f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2562

ศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2562 ด้วยในเทศกาลสงกรานต์ 2562  ซึ่งเป็นเทศกาลที่สำคัญเทศกาลหนึ่งของชาวไทย และมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ประชาชนจะใช้เวลาในวันหยุดเดินทางท่องเที่ยวเยี่ยมญาติและกลับภูมิลำเนา เป็นเหตุให้สภาพจราจรหนาแน่น อาจก่อให้เกิดญหาการจราจรติดขัดและอาจมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้น และอำนวยความสะดวก ปลอดภัยในการจราจร แขวงทางหลวงสงขลาที่1จึงจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562  ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2562 โดยปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง ศูนย์ประสานงาน 7 แห่ง1 สำนักงานแขวงทางหลวงสงขลาที่1 เลขที่ 4 ถ.ปละท่า ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา  โทร 0-7431-1091  โทรสาร 0-7431-1790          1.2 หมวดทางหลวงสงขลา          โทร 0-7433-3637          1.3 หมวดทางหลวงสิงหนคร        โทร 0-7433-1762          1.4 หมวดทางหลวงหาดใหญ่       โทร 0-7425-4899          1.5 หมวดทางหลวงคอหงส์         โทร 0-7420-9121          1.6 หมวดทางหลวงกำแพงเพชร    โทร 0-7458-4260          1.7 หมวดทางหลวงสทิงพระ        โทร 0-7453-6817       2 จุดให้บริการทั่วไทย 2 จุด          2.1 จุดร่วมบริการ หน้าศูนย์บริการสาธารณะสุขเทศบาลเมืองบ้านพรุ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน คลองหวะ - พังลา ที่ กม.1262+500 (ขาเข้า) ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อยู่ในความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงคอหงส์          2.2. จุดร่วมบริการ หน้าหมวดทางหลวงสิงหนคร ทางหลวงหมายเลข 408 ตอน สทิงพระ - เกาะยอ ที่ กม. 153+464 (ขาออก) ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา อยู่ในความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงสิงหนคร         และจุดพักรถโดยสารสาธารณะ หน้าป้อมตำรวจทางหลวงพรุพ้อ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนเนินพิชัย-พรุพ้อ ที่ กม. 1220+460 ต.คุหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลาอยู่ในความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงกำแพงเพชร      3. หน่วยบริการเคลื่อนที่เร็ว          โดยอำนวยความสะดวกในการซ่อมแซมและแก้ไขปัญหารถยนต์ขัดข้องเบื้องต้นให้แก่ประชาชนและเหตุฉุกเฉิน อุบัติเหตุบนถนนต่างๆ  พร้อมทั้งบริการเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณไฟจราจรขัดข้อง สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์          1. นายมนูญ พลายบุญ           หมายเลขโทรศัพท์ 08-1598-7193          2. นายสันติ  เกื้อหนุน            หมายเลขโทรศัพท์ 09-5078-8728             3. นายวิรัช  ไชยชาญยุทธ์       หมายเลขโทรศัพท์ 09-1983-6813         4. นายพงษ์ศิริ ศรีสมบัติ         หมายเลขโทรศัพท์ 06-2092-4852       ขอความร่วมมือผู้ใช้รถ ใช้ถนน ได้ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร เพื่อเป็นทางหนึ่งที่จะชวยลดปัญหาการจราจรติดขัดและลดการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเวลาดังกล่าว สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 เลขที่ 4 ถนนปละท่า ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 9000   โทรศัพท์. 0-7431-1091 โทรสาร. 0-7431-1790