f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลช 408 ตอนควบคุม 0201 ตอน ปากระวะ - สทิงพระ ตอน 4 ระหว่าง กม.86+800 - กม.88+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (แบบกิ่งคู่ 36 ต้น) จำนวน 2 รายการ 18/11/2563 eb-สข1/28/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
2 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0203 ตอน เกาะยอ – ทุ่งหวัง ตอน 2 ระหว่าง กม.176+155 - กม.177+415 ปริมาณงาน 1 แห่ง (แบบกิ่งคู่ 36 ต้น) จำนวน 2 รายการ 18/11/2563 eb-สข1/26/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
3 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 414 ตอนควบคุม 0101 ตอน น้ำกระจาย - คลองวง ระหว่าง กม.1+766 - กม.2+116 ปริมาณงาน 1 แห่ง (แบบกิ่งเดี่ยว 42 ต้น) จำนวน 2 รายการ 18/11/2563 eb-สข1/25/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
4 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0203 ตอน เกาะยอ - ทุ่งหวัง ตอน 5 ระหว่าง กม.169+200 - กม.169+550 ปริมาณงาน 1 แห่ง (แบบกิ่งเดี่ยว 20 ต้น) จำนวน 2 รายการ 18/11/2563 eb-สข1/27/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
5 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 414 ตอนควบคุม 0102 ตอน คลองวง – ท่าท้อน ตอน 2 ระหว่าง กม.13+802 - กม.15+097 ปริมาณงาน 1 แห่ง (แบบกิ่งเดี่ยว 78 ต้น) จำนวน 2 รายการ 17/11/2563 eb-สข1/24/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
6 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4287 ตอนควบคุม 0101 ตอน ท่าชะมวง - ควนลัง ตอน 2 ระหว่าง กม.15+495 - กม.17+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (แบบกิ่งเดี่ยว 88 ต้น) จำนวน 2 รายการ 17/11/2563 eb-สข1/23/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
7 งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง) ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0203 ตอน เกาะยอ – ทุ่งหวัง ตอน 1 ระหว่าง กม.165+583 - กม.166+683 ปริมาณงาน 1 แห่ง (แบบกิ่งเดี่ยว 114 ต้น) จำนวน 2 รายการ 16/11/2563 eb-สข1/21/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
8 งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร(งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง) ทางหลวงหมายเลข 4083 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าระโนด ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+350 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (แบบกิ่งเดี่ยว 67 ต้น) จำนวน 3 รายการ 16/11/2563 eb-สข1/18/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
9 งานจ้างเหมาเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1401 ตอน พรุพ้อ-เนินพิชัย ตอน 6 ระหว่าง กม.1242+393 – กม.1245+905 LT. และ ระหว่าง กม.1243+150-กม.1247+390 RT.ปริมาณงาน 1 แห่ง (2,757.00 ตร.ม.) จำนวน 2 รายการ 16/11/2563 eb-สข1/20/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
10 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 414 ตอนควบคุม 0102 ตอน คลองวง - ท่าท้อน ตอน 4 ระหว่าง กม.2+550 - กม.24+315 ปริมาณงาน 1 แห่ง (136.00 ตร.ม.) จำนวน 2 รายการ 16/11/2563 eb-สข1/19/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
11 งานจ้างเหมาทำการแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0100 ตอน หาดใหญ่ - นาหม่อม ตอน 1 ระหว่าง กม.0+530 – กม.1+491 และ ระหว่าง กม.2+375 - กม.2+850 ปริมาณงาน 2 แห่ง จำนวน 35 รายการ 24/11/2563 eb-สข1/30/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
12 งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (งานซ่อมไฟสัญญาณจราจร) ทางหลวงหมายเลข 407 ตอนควบคุม 0102 ตอน ควนหิน - สงขลา ตอน 1 ที่ กม.17+968 (แยกควนหิน) และ ที่ กม.28+130 (แยกสำโรง) ปริมาณงาน 2 แห่ง จำนวน 2 รายการ 16/11/2563 eb-สข1/17/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
13 งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (งานซ่อมไฟสัญญาณจราจร) ทางหลวงหมายเลข 407 ตอนควบคุม 0101 ตอน คลองหวะ - ควนหิน ตอน 3 ที่ กม.9+143 (แยกเกาะหมี) และ ที่ กม.11+492 (แยกพรุเตาะ) ปริมาณงาน 2 แห่ง จำนวน 2 รายการ 16/11/2563 eb-สข1/16/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
14 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4208 ตอนควบคุม 0100 ทางเข้าสถานีรถไฟบางกล่ำ ระหว่าง กม.0+166 - กม.5+661 RT. ปริมาณ 1 แห่ง (แบบกิ่งเดี่ยว 158 ต้น) จำนวน 2 รายการ 23/11/2563 eb-สข1/29/2564 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
15 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1402 ตอน เนินพิชัย - คลองหวะ ตอน 1 ระหว่าง กม.1253+936 - กม.1255+967 (เป็นตอน ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (2,596.00 ม.) จำนวน 1 รายการ 17/11/2563 eb-สข1/22/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 89 รายการ