f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ทำเนียบผู้บริหาร
ลงวันที่ 01/10/2565

ลำดับที่

รายนาม

ปี พ.ศ. - ปี พ.ศ.

1

      ขุนพินิจแนววิถี

2483 - 2486

2

      หลวงสำแดงเดชเดชา

2486 - 2487

3

      ขุนเพ่งภูมิพณิชย์

2487 - 2488

4

      นายประดิษฐ์ ชูพึ่งมาตย์

2488 - 2492

5

      นายโชติ ชื่นกลิ่น

2492 - 2495

6

      นายประดิษฐ์ ชูพึ่งมาตย์

2495 - 2500

7

      นายชอบ จงพีร์เพียร

2500 - 2501

8

      นายพอพิศ ทิพยมงคล

2501 - 2503

9

      นายทวี ศุภระเศรณี

2503 - 2508

10

      นายชม มุกดา

2508 - 2512

11

      นายบุญศรี เทือกสุบรรณ

2512 - 2514

12

      นายสรินงค์ สุวรรณจินดา

2514 - 2519

13

      นายบุญศรี เทือกสุบรรณ

2519 - 2523

14

      นายวีรวัช เศวตวรรณ

2523 - 2526

15

      นายชนะ ดิสถาพร

2526 - 2528

16

      นายวีรพงศ์ มิตรธรรมพิทักษ์

2528 - 2529

17

      นายบุญจุน นิธิอุทัย

2529 - 2531

18

      นายโอฬาร วาสุถิตย์

2531 - 2540

19

      นายวิชัย ถนัดสร้าง

2540 - 2542

20

      นายวีรชัย ตันอารีย์

2542 - 2544

21

      นายไมตรี ธรรมโกสิทธ์

2544 - 2547

22

      นายสว่าง รังษีสุริยะชัย

2547 - 2547

23

      นายณรงค์   แสงแก้ว

2547 - 2549

24

      นายสำราญ   สินธูระหัฐ 

2549 - 2557

25

     นายวิชัยรัฐ  แก้วโชติ

 2558 - 2564

26

นายครรชิตพล  เนตรสุวรรณ

 มกราคม 2565 -  กันยายน 2565

27

นายสมคเน  เสมทัพพระ

ตุลาคม 2565 - ปัจจุบัน


'