f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมากิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน คลองหวะ-พังลา ระหว่าง กม.1273+100 – กม.1273+857 LT. และ กม.1273+525 –กม.1273+857 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 39 รายการ 27/04/2563 25,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
77 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมากิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 408 ตอน เกาะยอ-ทุ่งหวัง ระหว่าง กม.166+535 – กม.166+692 LT. และระหว่าง กม.166+530 – กม.166+679 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 31 รายการ 22/04/2563 10,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
78 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมางานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1403 ตอน คลองหวะ – พังลา ระหว่าง กม.1258+642 – กม.1259+275 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 33 รายการ 27/04/2563 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
79 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 วัสดุไฟฟ้า 03/04/2563 69,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
80 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4287 ตอน ท่าชะมวง – ควนลัง ระหว่าง กม.9+875 – กม.11+110 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 34 รายการ 22/04/2563 30,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
81 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0202 ตอน สทิงพระ – เกาะยอ ระหว่าง กม.151+710 - กม.153+061 ปริมาณงาน 28,740 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ 22/04/2563 13,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
82 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 414 ตอนควบคุม 0102 ตอน คลองวง - ท่าท้อน ระหว่าง กม.11+940 - กม.15+175 ปริมาณงาน 39,575.00 ตร.ม. จำนวน 4 รายการ 22/04/2563 13,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
83 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4287 ตอนควบคุม 0101 ตอน ท่าชะมวง – ควนลัง ระหว่าง กม.4+269 – กม.5+420 ปริมาณงาน 13,627.00 ตร.ม. จำนวน 9 รายการ 22/04/2563 11,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
84 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 วัสดุไฟฟ้า 02/04/2563 198,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
85 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ขายทอดตลาดรถตำรวจทางหลวงชำรุด 30/04/2563 181,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
86 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 การจ้างงาน 01/04/2563 18,297.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
87 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 วัสดุยานพาหนะ 01/04/2563 6,232.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
88 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 วัสดุเชื้อเพลิง 31/03/2563 190,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
89 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 30/04/2563 9,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
90 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1401 ตอน พรุพ้อ – เนินพิชัย ตอน 2 ระหว่าง กม.1247+200 – กม.1249+100 ปริมาณงาน 3.145 กิโลเมตร (ต่อสองช่องจราจร) จำนวน 8 รายการ 17/04/2563 30,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 488 รายการ