f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2563 7,062.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
62 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2563 7,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
63 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 จ้างซ่อมระบบแอร์พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2563 6,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
64 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงกำแพงเพชร แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/05/2563 1,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
65 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ปริมาณงาน 1 แห่ง (2 หลัง) 08/05/2563 2,400,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
66 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7 – 8) แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จำนวน 1 หลัง 08/05/2563 1,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
67 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3 – 6) หมวดทางหลวงหาดใหญ่ แขวงทางหลวงสงขลาที่ ๑ สำนักงานทางหลวงที่ 18 จำนวน 1 หลัง 07/05/2563 1,200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
68 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 วัสดุเชื้อเพลิง 08/04/2563 55,830.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 วัสดุก่อสร้าง 08/04/2563 14,040.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0202 ตอน สทิงพระ - เกาะยอ ตอน 1 ที่ กม.132+311 (แยกบ่อแดง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ( 8,390.00 ตร.ม.) จำนวน 20 รายการ 24/04/2563 20,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
71 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1402 ตอน เนินพิชัย - คลองหวะ ระหว่าง กม.1252+645 - กม.1253+220 ปริมาณงาน 1.140 กิโลเมตร จำนวน 21 รายการ 27/04/2563 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
72 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 408 ตอน สทิงพระ – เกาะยอ ระหว่าง กม.154+360 - กม.155+093 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 31 รายการ 27/04/2563 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
73 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 4135 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ ระหว่าง กม.6+500 – กม.7+025 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 49 รายการ 07/04/2563 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
74 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0202 ตอน สทิงพระ – เกาะยอ ตอน 2 ที่ กม.155+413 (แยกเขาแดง) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 17,255.00 ตร.ม.) จำนวน 20 รายการ 24/04/2563 25,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุง ทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 407 ตอน ควนหิน – สงขลา ระหว่าง กม.23+970 – กม.24+725 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 20 รายการ 27/04/2563 15,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 488 รายการ