f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1401 ตอน พรุพ้อ – เนินพิชัย ตอน 1 ระหว่าง กม.1233+900 – กม.1235+400 LT. ปริมาณงาน 1.500 กิโลเมตร จำนวน 9 รายการ 17/04/2563 15,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
92 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0100 ตอน หาดใหญ่ – นาหม่อม ระหว่าง กม.6+300 – กม.7+206 RT. ปริมาณงาน 10,705.00 ตร.ม. จำนวน 11 รายการ 16/04/2563 10,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
93 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 414 ตอนควบคุม 0102 ตอน คลองวง - ท่าท้อน ระหว่าง กม.5+615 - กม.8+130 LT. ปริมาณงาน 30,183.00 ตร.ม. จำนวน 6 รายการ 27/04/2563 13,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
94 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1401 ตอน พรุพ้อ – เนินพิชัย ตอน 3 ที่ กม.1222+395 , ที่ กม.1226+560 และที่ กม.1230+359 ปริมาณงาน 3 แห่ง จำนวน 3 รายการ 17/04/2563 1,200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
95 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1402 ตอน เนินพิชัย – คลองหวะ ตอน 4 ระหว่าง กม.1253+440 – กม.1258+642 ปริมาณงาน 1 แห่ง (5,514.00 ตร.ม.) จำนวน 2 รายการ 17/04/2563 2,200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
96 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมากิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1401,1402 ตอน พรุพ้อ –เนินพิชัย –คลองหวะ ระหว่าง กม.1226+680 – กม.1249+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง(233.00 ตร.ม.) จำนวน 8 รายการ 17/04/2563 4,200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
97 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0202 ตอน สทิงพระ – เกาะยอ ตอน 4 ระหว่าง กม.140+640 – กม.151+450 ปริมาณงาน 1 แห่ง (แบบกิ่งคู่ 127 ต้น) จำนวน 2 รายการ 17/04/2563 7,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
98 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 วัสดุก่อสร้าง 27/03/2563 85,575.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
99 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 วัสดุก่อสร้าง 25/03/2563 106,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
100 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 23/03/2563 19,979.30 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
101 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 วัสดุสำนักงาน 23/03/2563 9,110.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
102 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1401 ตอน พรุพ้อ – เนินพิชัย ตอน 3 ที่ กม.1222+395 , ที่ กม.1226+560 และที่ กม.1230+359 ปริมาณงาน 3 แห่ง จำนวน 3 รายการ 27/03/2563 1,200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
103 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/03/2563 17,360.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
104 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/03/2563 272,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
105 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4083 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าระโนด ตอน 2 ระหว่าง กม.2+385 - กม.2+664 ปริมาณงาน 1 แห่ง (แบบกิ่งเดี่ยว 18 ต้น ) จำนวน 2 รายการ 17/04/2563 900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 488 รายการ