f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1401 ตอน พรุพ้อ –เนินพิชัย ตอน 2 ที่ กม.1240+483 (แยกบางกล่ำ) และที่ กม.1244+664 (แยกคลองนกกระทุง) ปริมาณงาน 2 แห่ง (High Mast 8 ดวงโคม จำนวน 8 ต้น) จำนวน 3 รายการ 12/03/2563 สข1/11/2563 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
47 งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (งานซ่อมไฟสัญญาณจราจร) ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0203 ตอน เกาะยอ - ทุ่งหวัง ตอน 1 ที่ กม.166+528 (แยกโรงพยาบาลสงขลา) ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/03/2563 สข1/12/2563 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
48 งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (งานซ่อมไฟสัญญาณจราจร) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1402 ตอน เนินพิชัย - คลองหวะ ตอน 6 ที่ กม.1258+642 (แยกคลองหวะ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/03/2563 สข1/10/2563 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
49 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารที่ทำการ แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 3 รายการ 03/03/2563 สข1/3/2563 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
50 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 สำนักงานทางหลวง ที่ 18 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 3 รายการ 03/03/2563 สข1/4/2563 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
51 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 414 ตอนควบคุม 0102 ตอน คลองวง – ท่าท้อน ตอน 3 ระหว่าง กม.10+103 - กม.11+860 ปริมาณงาน 1 แห่ง (3,140.00 เมตร) จำนวน 1 รายการ 02/03/2563 สข1/13/2563 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
52 จ้างเหมากวาดเกลี่ยไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 4 ระหว่าง กม.1218+700-กม.1244+640 17/02/2563 311/-/63/72 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
53 จ้างเหมาตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ทางหลวงหมายเลข 407 ตอนควนหิน-สงขลา ที่กม.28+230 29/01/2563 311/-/63/65 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
54 จ้างเหมาค่าแรงติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 414 03/01/2563 311/-/63/51 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
55 วัสดุก่อสร้าง 23/12/2562 311/60/63/47 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
56 จ้างเหมาปะซ่อมผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 4 20/12/2562 311/-/63/42 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
57 งานจ้างเหมาตัดหญ้าในเขตทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 414 ตอนคลองวง-ท่าท้อน 19/12/2562 311/-/63/41 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
58 จ้างเหมางานวางท่อระบายน้ำแบบเหลี่ยม ทางหลวงหมายเลข 43 18/12/2562 311-/-/63/40 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
59 จ้างเหมางานถางป่าและขุดตอ ทางหลวงหมายเลข 4 ระหว่างกม.1240+600-กม.1248+000 เป็นตอนๆ 11/12/2562 311/-/63/32 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
60 จ้างเหมางานก่อสร้างศาลาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 414 21/11/2562 311/-/63/23 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
แสดง 46 ถึง 60 จาก 91 รายการ