f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ลงวันที่ 08/08/2562

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 นายวิชัยรัฐ แก้วโชติ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 นายไพรัช บิลอาหวัง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ฝ่ายวิศวกรรม และนายคำรณ สินธูระหัฐ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ฝ่ายปฏิบัติการ นำคณะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 จัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ( กิจกรรมให้ความรู้ด้านวินัยจราจร ความปลอดภัยและกฎหมายแก่นักเรียน ) เพื่อปลูกจิตสำนึกที่ดีในการมีวินัยจราจรแก่เยาวชน โดยมีคณะครู-อาจารย์ และ นักเรียน ต้อนรับอย่างอบอุ่นและร่วมรับฟัง ณ โรงเรียนวัดอ่างทอง จังหวัดสงขลา ในการนี้ได้รับความร่วมมือจาก งานจราจร สภ.เมืองสงขลา จัดวิทยากรมาให้ความรู้แก่ครูและนักเรียน


'