f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
โครงสร้างองค์กร
ลงวันที่ 15/11/2561

นายวิชัยรัฐ  แก้วโชติ
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่1

นายคำรณ สินธูระหัฐ
รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบติการ

นายไพรัช บิลอาหวัง
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม

นายคำรณ สินธูระหัฐ
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นายพิศาล ขวัญปลอด
หมวดทางหลวงสงขลา

นายสายชล จำเนียร
หมวดทางหลวงสิงหนคร

นายธนิต สังช่วง
งานแผนงาน

นางสาวกาญจนา เถามณี
งานการเงินและบัญชี

นางระวีพรรณ จิตเวช
งานพัสดุและสัญญา

นายณรงค์ชัย  นรรัตน์
หมวดทางหลวงหาดใหญ่

นายโกศล อรุณรังษี
หมวดทางหลวงคอหงส์

นายมนูญ พลายบุญ
งานปรับซ่อม

นางสุกัญญา ละอองสกุล
งานสารสนเทศ 

นางกมลวรรณ ประชุมชนะ
งานสารบรรณ

นายทวีศักดิ์  หมัดหมาน
หมวดทางหลวงกำแพงเพชร

นายประสิทธิ์ จิตสุวรรณ
หมวดทางหลวงสทิงพระ

นายสันติ เกือหนุน
งานอำนวยความปลอดภัย

 

 

โครงสร้างองค์กร

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
98 ดาวน์โหลด

'