f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
สรุปข้อมูลงบทดลองประจำปี 2563
ลงวันที่ 29/10/2563

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี 14 ดาวน์โหลด
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีงบทดลอง 13 ดาวน์โหลด
บัญชีเงินสดในมือ 14 ดาวน์โหลด
บัญชีเงินฝากคลัง 16 ดาวน์โหลด
บัญชีเงินฝากธนาคาร 2 ดาวน์โหลด

'